เมนูหลัก
    ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล, ทัวร์แสวงบุญแดนพุทธภูมิ, ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ นมัสการ พุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล และ พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล รวม 9 ตำบล / 9 พุทธสถาน / 9 เมือง คือ

    1. ลุมพินี : มายาเทวีวิหาร เสาหินอโศก สถานที่ประสูติ สระโบขรณีที่สรงสนานหลังมีประสูติกาล
    2. พุทธคยา : ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ พระพุทธเมตตา พระประธานในพระมหาเจดีย์พุทธคยา อนุสรณ์สถานแห่งการตรัสรู้
    3. สารนาถ : ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ธัมเมกสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" อริยสงฆ์องค์แรกของโลก
        ธัมมราชิกาสถูป สถานที่แสดงอนัตตลักขณสูตร ยสเจดีย์ สถานที่แสดงอนุบุพพิกถาโปรดพระยสกุลบุตร พระมูลคันธกุฎี สถานที่จำพรรษาแรก
        ชม พิพิธภัณฑ์สารนาถ รูปสิงโตหินสี่หัว เสาหินอโศกมหาราช ตราแผ่นดินของอินเดีย พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
        ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชม " พิธีคงคาอาระตี " พิธีบูชาสุริยเทพ" ชมท่าที่เผ่าศพ "มณิกรรณิกาฆาต" มนต์เสน่ห์พาราณสี เมืองมรดกโลก 
    4. กุสินารา : สาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพาน ปรินิพพานสถูป ปรินิพพานวิหาร มกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ
    5. ราชคฤห์ : วัดเวฬุวันแห่งแรกในโลก เขาคิชฌกูฎ ตโปธาราม คุกขังพระเจ้าพิมพิสาร รอยเกวียนโบราณ
    6. นาลันทา : บ้านเกิดพระอัครสาวก (พระสารีบุตร-พระมหาโมคคัลลานะ) มหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงพ่อดำ
    7. เวสาลี : ปวาลเจดีย์ สถานที่ปลงอายุสังขาร วัดป่ามหาวัน สถานที่กำเนิดเกิดขึ้นแห่งภิกษุณีสงฆ์ ครั้งแรกของโลก
    8. สาวัตถี : วัดพระเชตวันมหาวิหาร ยมกปาฏิหาริย์ บ้านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี บ้านเดิมพระองคุลีมาล
    9. กบิลพัสด์นคร : แคว้นสักกะ เมืองของเจ้าศายกวงศ์ คือ เจ้าชายสิทธัตถะพระมหาบุรุษโพธิสัตว์ เมืองพระพุทธบิดา

    ธรรมหรรษาทีวี - ธรรมหรรษาวิทยุ ร่วมกับ ธรรมหรรษาทัวร์ - บางกอกไทย เซ็นเตอร์  โดย  ดร.นิติกานต์  ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษา) วิทยฐานะ น.ธ.เอก. (นักธรรมเอก),  ป.ธ.6 (เปรียญธรรม 6 ประโยค),  พธ.บ. (พุทธศาสตรบัณฑิต), M.A. (Organizational Administration), M.P.A. (Public Administration),   Ph.D. (Political Science), Ph.D. (Public Administration) ปัจจุบันกำลังเรียนหลักสูตร "นิติศาสตรบัณฑิต" มหาวิทยาลัยปทุมธานี (วิชากฎหมายชอบมากที่สุดรองมาจากวิชาทางพระพุทธศาสนา) ซึ่งเคยเรียนมาแล้วควบคู่กันขณะที่เรียนปริญญาตรี-โท แต่ไม่จบเพราะไปต่างประเทศ จึงเรียนใหม่ต้องให้จบให้ได้ " ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ไหน " วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนจะล่วงทุกข์ได้ (ถึงความสำเร็จ) เพราะความเพียร "
   
    คนเราเกิดมาแล้วภพชาติหนึ่ง ย่อมมีสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจในชีวิต (อาจารย์มหา) ดร.เบิร์ต มีความภาคภูมิใจ  ในอดีตที่เคยได้บวชเรียนตั้งแต่เป็นสามเณรจนเป็นพระภิกษุแล้วได้มีโอกาสไปเรียนที่ประเทศอินเดียแดนพุทธภูมิ และเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสงฆ์ อันทรงคุณค่าที่สร้างให้เป็นคนที่มี "วิชาจรณสมฺปนฺโน ถึงพร้อมด้วยวิชาและพฤติกรรมดี : ความรู้คู่คุณธรรม") และเป็นอดีตนักศึกษากลุ่มปัญญาชนคนดงขมิ้นที่เคยเรียนอินเดีย จึงมีประสบการณ์เชี่ยวชาญเป็นหัวหน้าคณะนำทัวร์ และธรรมวิทยากรบรรยายให้ความรู้เป็นธรรมทานในแดนพุทธภูมิ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไปอินเดียมาแล้วประมาณไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้ง และเป็นผู้บริหารบริษัทฯ ในเครือธรรมหรรษา ดังต่อไปนี้ :-

    ** ประธานบริหารบริษัทฯ ในเครือธรรมหรรษา บจก. ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล (Dhammahansa Tours & Travel), บจก.บางกอกไทย เซ็นเตอร์ (Bangkok Thai Center), และ ไอ-อินเดีย ธรรมหรรษาทัวร์ (I-Imdia Dhammahansa Tours ) ทีมงานทัวร์ท้องถิ่นพุทธคยา อินเดียแดนพุทธภูมิ 
    ** ผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ภาคประชาชน (อินเตอร์เน็ต) ธรรมหรรษาทีวี (Dhammahnasa TV)
    ** ผู้ดำเนินรายการ TV-วิทยุ  "ธรรมหรรษา" ในเครือธรรมหรรษาทัวร์ พล ม.2 AM.963, กรมการพลังงานทหาร วพท. AM.792
    ** ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ ธรรมหรรษา (Dhammahansa International Meditation Center : DIMC.),    
    ** ประธานอำนวยการมูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (India-Thai International Meditation Center Trust : ITT.),
    ** รองประธานอำนวยการมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (Wat Thai Bodhivihara) ในฐานะประธานอุปถัมภ์และผู้ริเริ่มสร้างวัดไทยโพธิวิหาร  ถวายเป็นพุทธบูชา ณ พุทธคยา บริเวณโพธิมณฑล สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ แดนพุทธภูมิ (The Land of Buddha) ดินแดนที่เกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า มีจิตศรัทธาอันแรงกล้า เพื่อบูชาคุณแห่งพระรัตนตรัย ตอบแทนบุญคุณแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมที่ได้บวชเรียนเขียนอ่านผ่านชีวิตภายใต้ร่มโพธิ์พุทธบารมี ชีวิตนี้จึงขอถวายเป็นพุทธบูชา "สทฺทา สาธุ ปติฎฺฐิตา ศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้ว เป็นเหตุนำสุขมาให้"  

        ทีมงามคณาจารย์อื่นๆ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่ได้อาราธนา หรือ รับเชิญเป็นคณะธรรมวิทยากร ! ประกอบด้วย
    ** พระอาจารย์มหาปิยะณัฐ  กิตฺติโสภโณ (พระมหาอาทิตย์) น.ธ.เอก, ป.ธ.3 ประธานมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร ในฐานะเจ้าอาวาสวัดไทยโพธิวิหาร อินเดีย
    ** ดร.พระอาจารย์มหาปริญณภัสทร์ รุจิธมฺโม (ป.ธ.4, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.) ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    ** พระอาจารย์มหาหนูชิต  ขนฺติโก ป.ธ.7, พธ.บ. เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิตต์ โคโลาราโด สปริงส์ สหรัฐอเมริกา พระธรรมทูตสายอเมริกา
    ** พระอาจารย์พระมหาพิชญานันท์ ชยาภิจารี ป.ธ.7, บช.บ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) กทม.
    ** พระอาจารย์ประพนธ์  เตชวโร น.ธ.เอก, รป.ม. ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร - เลขานุการวัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา
    ** พระอาจารย์พิสิษฐ์  จรณธมฺโม  น.ธ.เอก, บธ.บ., พธ.ม. ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (ITT.)
    ** ดร.กำธร  เพียเอีย (ดร.ธร) : ป.ธ.6, ศน.บ. (ปรัชญา), M.A. (Philosophy), Ph.D. (Philosophy) : ศาสนศาสตรบัณฑิต
         ศิษย์เก่าและปัจจุบันเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย/อดีตนักศึกษากลุ่มปัญญาชนคนดงขมิ้นที่เคยเรียนที่อินเดียแดนพุทธภูมิ)
    ** ดร.ทวีพงษ์  อินวงศ์สกุล (ดร.เจมส์) : พธ.บ., M.sc (Industrial Psychology), Ph.D. (Psychology Behaviour) :
         พุทธศาสตรบัณฑิต ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/อดีตนักศึกษาที่เคยเรียนที่อินเดียแดนพุทธภูมิ
    ** อาจารย์ พ.อ.ต่อพรต เจนการ ป.ธ.9
    ** อาจารย์ ชูพงษ์  อัจจาธร ป.ธ.9, ศษ.บ.
    ** อาจารย์ คมสิทธิ์  พิศเพ็ง ป.ธ.7, พธ.บ. เป็นต้น

   คณาจารย์ทีมงาน "ธรรมวิทยากรให้ความรู้แดนพุทธภูมิ" ล้วนแล้วแต่เป็น "มหาเปรียญ/มหาบัณฑิตทางพุทธศาสนา" ผู้เชี่ยวชาญทัวร์แดนพุทธภูมิ พร้อมทีมงาน "I India" คนอินเดียท้องถิ่นพูดไทยได้ คอยบริการตลอดเส้นทาง ในฐานะ Wholesale และ India Land Operator มีความพร้อมทุกด้าน "ครบวงจรบุญอุปถัมภ์แห่งทัวร์แดนพุทธภูมิ" ทั้งนี้ เงินรายได้จากกิจการทัวร์ที่สุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรมส่วนหนึ่งได้ถวายสมทบ "กองทุนสร้างวัดไทยโพธิวิหาร" ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นการสร้าง "อนุสาวรีย์แห่งชีวิต" และ "บุญนิธิ" ขุมทรัพย์ (อริยทรัพย์:ทรัพย์อันประเสริฐ) อันเป็นบุญกุศลบารมีติดตามตนไปทุกภพชาติ จนถึงพระนิพพานเป็นที่สุด (ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฎฺฐา โหนฺติ ปาณินํ บุญเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ในภพหน้า) ตามคำขวัญ คติพจน์ เอกลักษณ์ หรือสโลแกน (Slogan) ของธรรมหรรษาทัวร์ที่ว่า " อิ่มบุญ อุ่นใจ ไปกับ ธรรมหรรษาทัวร์ " เจ้าตำรับ "ธรรมหรรษา" ตัวจริง เสียงจริง !!!
  
ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์ไหว้พระอินเดีย, เที่ยวอินเดีย..แดนพุทธภูมิ เปรียบเทียบโปรแกรมทัวร์..ที่ต้องการ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา..ราคา..ที่เหมาะกับท่าน..! ขอบคุณครับ/ค่ะ "นมัสเต..นมัสการ.."
ทัวร์แสวงบุญ
ทัวร์เอเชีย
ทัวร์ยุโรป

อเมริกา-
ทัวร์อื่นๆ
ทัวร์ไทย
ประจำปี
วันเดินทาง
DMK-GAY-VNS-DMK
โปรแกรม A1
พักโรงแรม 2+วัดไทย 2+
ศูนย์ธรรมหรรษา 2 =6 คืน
โปรแกรม A2
พักโรงแรมมาตรฐาน
3+4 ดาว รวม 6 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
ทัวร์อินเดีย-เนปาล 8 วัน
โปรแกรม A : หมายเหตุ
25-31 ต.ค. 63
29,999.-บาท
36,999.-บาท
40
-
-
กฐินอินเดีย 3 กอง วัดไทยโพธิวิหาร+ศูนย์ฯ
1-7 พ.ย. 63
29,999.-บาท
36,999.-บาท
20
-
-

8-14 พ.ย. 63
29,999.-บาท
36,999.-บาท
20
-
-

15-21 พ.ย. 63
29,999.-บาท
36,999.-บาท
20
-
-
22-28 พ.ย. 63
29,999.-บาท
36,999.-บาท
20
-
-

29 พ.ย.- 5 ธ.ค. 63
29,999.-บาท
36,999.-บาท
40
-
-
7 วัน สาธยายพระไตรปิฏก ต้นโพธิ์ฯ
7 วัน ไปครบ 4 ตำบล/9 พุทธสถาน
5-13 ธ.ค. 63
20,999.-บาท
38,999.-บาท
40
-
-
3 วัน สาธยายพระไตรปิฏก ต้นโพธิ์ฯ
6 วันไปครบ 4 ตำบล/9 พุทธสถาน
28 ธ.ค.63-3 ม.ค. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
40
-
-
สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิ 1
31 ธ.ค.63-6 ม.ค. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
40
-
-
สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิ 2
31 ม.ค.- 6 ก.พ. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
20
-
-

7-13 ก.พ. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
32
-
-

14-20 ก.พ. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
32
-
-

21-27 ก.พ. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
32
-
-
มาฆบูชา ครบ 2609 ปี
28 ก.พ.- 6 มี.ค. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
40
-
-

7-13 มี.ค. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
32
-
-

14-20 มี.ค. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
32
-
-

21-27 มี.ค. 64
29,999.-บาท
36,999.-บาท
32
-
-

27 มี.ค.-18 เม.ย. 64
DMK-VNS/LKO-SXR
SXR-DEL-BKK
46,999.-บาท
52,999.-บาท
32
-
-
ครบ 4 ตำบล+เที่ยวต่อแคชเมียร์ มงกุฎเพชรแห่งอินเดีย สวรรค์บนดิน ถิ่นหิมาลัย กระเช้าลอยฟ้า นั่งม้าชมหิมะธารน้ำแข็ง นอนบ้านเรือfree counters
ธรรมหรรษาทีวี Dhammahansa TV
สถานีโทรทัศน์อินเตอร์เน็ต ธรรมหรรษา
Dhammahansa TV Online 24 Hour
ฝังรายการทีวีวันนี้  ออนไลน์ 24 ชั่วโมง


01:00 น.   ธรรมปฏิบัติ-ธรรมศึกษา  โดย มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (WTB.)
03:00 น.   ธรรมคีตา-ธรรมบรรยาย  โดย มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรมนานาชาติ อินเดีย-ไทย (ITT.)
05:00 น.   ทำวัตรเช้า-สวดมนต์-เจริญสมาธิภาวนา โดย คณะสงฆ์วัดไทยโพธิวิหาร อินเดีย
06:00 น.   อรุณธรรมหรรษาสวัสดี โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต ธรรมหรรษาทัวร์)
08:00 น.   ข่าวสารการท่องเที่ยว-การกุศล โดย ทีมงานธรรมหรรษาทัวร์
09:30 น.   "ธรรมหรรษา" รายการสด ทีวี และ วิทยุ พล.ม.2 AM.963 (จันทร์-ศุกร์) โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต)
10:30 น.   พุทธสาวก-พุทธสาวิกา โดย คณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมวิทยากรและศึกษาวิจัย (คธว.)
13:00 น.   เทศน์มหาชาติ-เวสสันดรชาดก 2 ธรรมาสน์ โดย พระอาจารย์มหาทิวา สุริยเมธี - พระอาจารย์มหาอาทิตย์ กิตฺติโสภโณ
15:00 น.   สารคดีแดนพุทธภูมิ โดย บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด
17:00 น.   พุทธประวัติ-พุทธสถาน-พุทธกิจ โดย พระอาจารย์มหาอาทิตย์  กิตฺติโสภโณ และคณะธรรมวิทยากร
18:00 น.   ทำวัตรเย็น-สวดมนต์-เจริญสมาธิภาวนา โดย คณะสงฆ์วัดไทยโพธิวิหาร อินเดีย
19:00 น.   สารคดี "ท่องโลกกว้าง เส้นทางบุญ" โดย บริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จำกัด
23:00 น.   "ธรรมหรรษารายการสด ทีวี และ วิทยุ วพท. AM.792 (เสาร์-อาทิตย์) โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต)
24:00 น.   ธรรมะก่อนนินทรา...ธรรมหรรษาราตรีสวัสดิ์ !

หมายเหตุ : ติดตามรับชมทาง : YouTube : Dhammahansa Channel หรือ เว๊บไซต์ (website) :-

          www.dhammahansa.com                   www.btc2555.com                      www.dhttv.com
www.dhammahansatour.com              www.watthaibodhivihara.com          www.iindiathai.com

    ธรรมหรรษาทีวี  ดำเนินงานโดย มูลนิธิวัดไทยโพธิวิหาร (WTB.) - มูลนิธิศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ (ITT.)
อุปถัมภ์โดย บริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล จำกัด - บริษัท บางกอกไทย เซ็นเตอร์ จำกัด
               

                 
   
วันเดินทาง
BKK-VSN-DEL-BKK
โปรแกรม C1
พักโรงแรม 2+วัดไทย 4+
ศูนย์ธรรมหรรษา 2 =7 คืน
ปรแกรม C2
พักโรงแรมมาตรฐาน
3+4 ดาว รวม 7 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
ทัวร์อินเดีย-เนปาล 9 วัน
โปรแกรม C : หมายเหตุ
2-10 พ.ย. 62
39,999-บาท
47,999.-บาท
20
20

กฐินวัดไทยโพธิวิหาร
7-15 พ.ย. 62
39,999-บาท
47,999.-บาท
20
20

สาธยายพระไตรปิฏก ต้นโพธิ์ฯ 1
28 ธ.ค. 62-5 ม.ค.63
39,999-บาท
47,999.-บาท
20
5

สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิ
25 ม.ค. - 2 ก.พ. 63
39,999-บาท
47,999.-บาท
201-9 ก.พ. 63
39,999-บาท
47,999.-บาท
20
10

มาฆบูชา ครบ 2608 ปี
8-16 ก.พ. 63
39,999-บาท
47,999.-บาท
2015-23 ก.พ. 63
39,999-บาท
47,999.-บาท
2022 ก.พ.-1 มี.ค. 63
39,999-บาท
47,999.-บาท
2029 ก.พ.-8 มี.ค. 63
39,999-บาท
47,999.-บาท
207-15 มี.ค. 63
39,999-บาท
47,9999.-บาท
20
20


14-22 มี.ค. 63
39,999-บาท
47,999.-บาท
2021-29 มี.ค. 63
39,999-บาท
47,999.-บาท
20


วันเดินทาง
BKK-GAY-VNS-BKK
โปรแกรม D1
พักโรงแรม 1+วัดไทย 3+
ศูนย์ธรรมหรรษา 2 =6 คืน
ปรแกรม D2
พักโรงแรมมาตรฐาน
3+4 ดาว รวม 6 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
ทัวร์อินเดีย-เนปาล (ผู้มีเวลาน้อย)
โปรแกรม D : หมายเหตุ
2-9 พ.ย. 62
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20
-
-
กฐินวัดไทยโพธิวิหาร พุทธคยา
7-13 ธ.ค. 62
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20
-
-
สาธยายพระไตรปิฏก ณ ต้นโพธิ์ฯ
29 ธ.ค.62-
4 ม.ค. 63
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20
-

สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิ
2-8 ก.พ. 63
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20
-

มาฆบูชา ครบ 2608 ปี
9-15 ก.พ. 63
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20
-


16-22 ก.พ. 63
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20
-


23-29 ก.พ. 63
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20
-


1-7 มี.ค. 63
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20
-


8-14 มี.ค. 63
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20
-


15-21 มี.ค. 63
38,900.-บาท
45,900.-บาท
20


วันเดินทาง
BKK-GAY-KTM-BKK
8 คืน/9 วัน
โปรแกรม F1
พักโรงแรม 3+วัดไทย 2+
ศูนย์ธรรมหรรษา 3=8 คืน
ปรแกรม F2
พักโรงแรมมารตาฐาน 3+4 ดาว 8 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
ทัวร์อินเดีย-เนปาล-หิมาลัย
กาจมาณฑุ : หมายเหตุ
9-17 ธ.ค. 61
49,900.-บาท
56,900.-บาท
20
-
-

15-23 ก.พ.61-
49,900.-บาท
56,900.-บาท
20
-

สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิ
15-23 ก.พ. 61
49,900.-บาท
56,900.-บาท
20
-

มาฆบูชา ครบ 2607 ปี
12-20 มี.ค. 61
49,900.-บาท
56,900.-บาท
20
-

วันเดินทาง
BKK-VNS-BKK
10 คืน/11 วัน
โปรแกรม H1
พักโรงแรม 4+วัดไทย 3
+ศูนย์ฯ 2+บิน 2=9 คืน
ปรแกรม H2
พักโรงแรม 3+4 ดาว
รร.9+บิน1=10 คืน 
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
ครบ 4 ตำบล+ทัชมาฮาล+
แคชเมียร์+เดลี : หมายเหตุ
2-12 พ.ย. 62
47,900.-บาท
-
35
32
3
กฐินวัดไทยโพธิวิหาร
7-17 ธ.ค. 62
47,900.-บาท
-
20
-
-
สาธยายพระไตรปิฎก ณ ต้นโพธิ์
28 มี.ค.-8 เม.ย. 63
47,900.-บาท
-
20


สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิวันเดินทาง
BKK-GAY-BOM-BKK
9 คืน/10 วัน
โปรแกรม E1
พักโรงแรม 1+วัดไทย 5+
ศูนย์ธรรมหรรษา 2=8 คืน
ปรแกรม E2
พักโรงแรมมารตาฐาน 3+4 ดาว 8 คืน
จำนวน
ที่นั่ง
รับจอง
ไว้แล้ว
เหลือ
รับได้
ทัวร์อินเดีย-เนปาล-อจันต้า
เอลโลร่า : หมายเหตุ
7-19 ธ.ค. 62
50,900.-บาท
59,900.-บาท
20


สาธยายพระไตรปิฎก ณ ต้นโพธิ์
29 ธ.ค. 62 -
7 ม.ค. 63
50,900.-บาท
59,900.-บาท
20
-
-
สวดมนต์ข้ามปีที่แดนพุทธภูมิ
2-10 ก.พ.63
50,900.-บาท
59,900.-บาท
20
-

มาฆบูชา ครบ 2607 ปี
12-21 มี.ค. 63
50,900.-บาท
59,900.-บาท
20
-

        A อินเดีย -เนปาล

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

1. ลุมพินี ที่ประสูติ (เนปาล)
2. พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ตรัสรู้
3. สารนาถ ที่แสดงปฐเทศนา
4. กุสินารา สาลวโนทยา ที่ปรินิพพาน

พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล

5. ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ-เวฬุวัน
6. นาลันทา หลวงพ่อดำ สารีปุตตสถูป
7. เวสาลี วัดป่ามหาวัน-ปาวาลเจดีย์
8. สาวัตถี เชตวันมหาวิหาร
9. กบิลพัสดุ์ เมืองของเจ้าศากยวงศ์

   6E บินไป-กลับ พาราณสี
    ราคา 29,999.- ฿

ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*

www.dhammahansa.com                   www.btc2555.com                      www.dhttv.com
www.dhammahansatour.com              www.watthaibodhivihara.com          www.iindiathai.com

                                     
                    
        B อินเดีย -เนปาล

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

1. ลุมพินี ที่ประสูติ (เนปาล)
2. พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ตรัสรู้
3. สารนาถ ที่แสดงปฐเทศนา
4. กุสินารา สาลวโนทยา ที่ปรินิพพาน

พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล

5. ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ-เวฬุวัน
6. นาลันทา หลวงพ่อดำ สารีปุตตสถูป
7. เวสาลี วัดป่ามหาวัน-ปาวาลเจดีย์
8. สาวัตถี เชตวันมหาวิหาร
9. กบิลพัสดุ์ เมืองของเจ้าศากยวงศ์

   FD บินไป-กลับ พุทธคยา
     ราคา 29,999.- ฿

ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*

        C อินเดีย -เนปาล  :  6E ไปพาราณสี - SG กลับเดลี

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล                                พุทธสถานสำคัญ 5 ตำบล

1. ลุมพินี ที่ประสูติ (เนปาล)                             5. ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฎ-เวฬุวัน
2. พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ตรัสรู้               6. นาลันทา หลวงพ่อดำ สารีปุตตสถูป
3. สารนาถ ที่แสดงปฐเทศนา                            7. เวสาลี วัดป่ามหาวัน-ปาวาลเจดีย์
4. กุสินารา สาลวโนทยา ที่ปรินิพพาน                 8. สาวัตถี เชตวันมหาวิหาร

พิเศษ ! ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ต                 9. กบิลพัสดุ์ เมืองของเจ้าศากยวงศ์

     ราคา 39,999.- ฿  ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*

D : VIP. ราคา 38,900.- ฿  ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*
E : บิน 5 ครั้ง ราคา 50,900.- ฿  ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*
F : บิน 4 ครั้ง ราคา 49,900.- ฿  ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*
F : บิน 3 ครั้ง ราคา 49,900.- ฿  ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*
H : บิน 5 ครั้ง ราคา 47,900.- ฿  ดาวน์โหลด คลิกที่รูป/คลิกที่นี่*
ยินดีต้อนรับสู่ www.dhttv.com ธรรมหรรษาทีวี โดย ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล (ดร.เบิร์ต) ป.ธ.6, พธ.บ., M.A., Ph.D. และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทัวร์แสวงบุญ อินเดีย - เนปาล - พม่า - ศรีลังกา - บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย และท่องเที่ยวไทย ไปทั่วโลก  ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มาเยี่ยมชม..!
สำนักงาน
Mobile/Line ID :
0827140625
คุณอุ๊ อารีรักษ์
ผู้จัดการทั่วไป
(+66) 02-
88455683-6
ฝ่ายขาย
Mobile/Line ID :
0994396677
คุณโบว์ ฐิติมา
ผู้ช่วยผู้จัดการ
0661369934
ฝ่ายบริหาร
Mobile/Line ID :
0819944790
ดร.นิติกานต์
ธรรมหรรษากุล
ประธานบริหาร
0819944790
ฝ่ายผลิตรายการ
ประชาสัมพันธ์
Mobile/Line ID :
0614026277
ดร.เบิร์ต
บางกอกไทย
0614026277
ทัวร์อินเดีย - เนปาล

ออกทุกวันเสาร์  รวม 6 คืน / 7 วัน

FD บินไปพุทธคยา - กลับพาราณสี

โปรแกรม A ขายดี มีที่นั่งจำกัด จองด่วน..!

ตารางทัวร์ ปี 2563 - 2564 ดังต่อไปนี้ :-
ทัวร์อินเดีย-เนปาล, ทัวร์สังเวชนียสถาน, ทัวร์ไหว้พระอินเดีย, เที่ยวอินเดีย..แดนพุทธภูมิ เปรียบเทียบโปรแกรมทัวร์..ที่ต้องการ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา..ราคา..ที่เหมาะกับท่าน..! ขอบคุณครับ/ค่ะ "นมัสเต..นมัสการ.."
AA : BKK-GAY-BKK
ปฎิบัติธรรมโดยเฉพาะ
ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา
เดินทางวันเดียวกับโปรแกรม A
FD บินไป-กลับ พุทธคยา

พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ
7 คืน / 8 วัน
19,900.-฿
ดูโปรแกรม..คลิกที่นี่